Zaproszenie do składania ofert w ramach badania rynku na dostawę samochodu osobowego do celów służbowych.

Zaproszenie do składania ofert w ramach badania rynku na dostawę samochodu osobowego do celów służbowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

I. Zamawiający.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80- 240 Gdańsk
NIP 957-00-27-354
REGON 000136828

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 poz. 2164) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolnego od wszelkich wad i nie będącego przedmiotem praw osób trzecich fabrycznie nowego samochodu osobowego do celów służbowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o minimalnych parametrach technicznych określony został w załączniku nr 1do zaproszenia
 3. Miejsce dostawy:  Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył samochód do siedziby zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował stacją serwisową samochodu w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

III. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Wykonawca będzie  związany ofertą przez okres 60 dni. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. II.2. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznika nr 1 do zaproszenia.
 2. Cena oferty jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku.

V. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

 1. wypełniony formularz OFERTA (załącznik nr 2 do zaproszenia),
 2. wypełnioną kartę opisową pojazdu (załącznik nr 3 do zaproszenia),
 3. katalog fabryczny wraz z fotografią oferowanego pojazdu,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,
 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy , zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
 2. Dokumenty winny być składane w języku polskim w oryginale lub kopii poświadczonej za godność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „Oferta na zakup samochodu  służbowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Nie otwierać do 30 lipca 2018 r. do godziny 12.00.

VII. Termin złożenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie WIIH w Gdańsku (pokój nr 9 parter) do dnia 30 lipca 2018 r. do godz.12:00.
 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

VIII. Sposób oceny ofert.

 1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  a) Cena samochodu – 90%
  b) Długość okresu gwarancji- 10%.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Po ocenie ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź o przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi oferentami i zaproszeniu ich do złożenia ostatecznej oferty. Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty email o wyborze najkorzystniejszej oferty.

X. Termin i miejsce podpisania umowy.

 1. Umowa zostanie podpisana w terminie do 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
 2. W przypadku niestawienia się umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w w/w terminie w celu podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

XI. Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Madej, tel. 58 341 53 37 adres email: ewa.madej@ihgd.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Karta opisowa pojazdu

                                                                     

Print Friendly, PDF & Email