Jak wnieść wniosek?

Wniosek o rozpatrzenie sporu należy sporządzić w liczbie egzemplarzy odpowiadającej ilości pozostałych stron sporu oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu. Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą, na przykład: paragon, fakturę, umowę, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź na reklamację. Ponadto do wniosku należy załączyć w jednym egzemplarzu wypełniony i podpisany w miejscu podpisu wnioskodawcy (reprezentanta) zapis na sąd polubowny.

Istnieje możliwość złożenia wniosku:

 • w postaci papierowej (wtedy należy podpisać odręcznie wniosek),
 • w postaci elektronicznej (wtedy należy podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Wniosek składa się do sądu polubownego właściwego dla:

 • miejsca zamieszkania konsumenta lub
 • siedziby przedsiębiorcy.

Siedzibą przedsiębiorcy jest:

 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej (na przykład: adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres sklepu) – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
 • siedziba organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności miejsce, w którym znajduje się oddział lub zakład przedsiębiorcy – dla osoby prawnej (na przykład: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółdzielni) lub dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (na przykład: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).

Określenie stron:

 • dane konsumenta: we wniosku należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania konsumenta; można je uzyskać z rejestru ewidencji ludności prowadzonego przez gminę miejsca zamieszkania konsumenta albo rejestru PESEL,
 • dane przedsiębiorcy:
  a) w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą należy podać: imię, nazwisko, adres głównego miejsca prowadzonej działalności lub adres do doręczeń. Ponadto jeżeli przedsiębiorca używa dodatkowego określenia można je wskazać,
  b) w przypadku spółki cywilnej należy podać: imiona i nazwiska wspólników, nazwę spółki cywilnej oraz adres prowadzonej działalności,
  c) w przypadku pozostałych przedsiębiorców należy podać: firmę (nazwę), określenie struktury organizacyjnej (spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia), a także adres siedziby.

Dane przedsiębiorców są dostępne w publicznych nieodpłatnych rejestrach, po wpisaniu numeru NIP:

 • CEIDG – dla indywidualnych przedsiębiorców oraz wspólników spółek cywilnych,
 • KRS – dla pozostałych przedsiębiorców.

Wniosek wraz z dokumentacją można przesłać lub składać bezpośrednio:

 • w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk lub
 • w Delegaturze w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk.

Kontakt telefoniczny: (58) 341-51-13 lub (59) 846-85-45.

Print Friendly, PDF & Email