Jak wnieść wniosek?

W celu dochodzenia roszczeń przed tut. Stałym Sądem Polubownym niezbędne jest sporządzenie  wniosku o rozpoznanie sprawy przez Stały Sąd Polubowny w Gdańsku przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (wraz z odpisem wniosku dla doręczenia go stronie przeciwnej).

Stałe sądy polubowne rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami (na przykład umowy sprzedaży, umowy o dzieło etc.).

Sądy działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6.07.2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z  2017 r., poz. 1356); w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1805, ze zm.).

Wniosek o rozpatrzenie sporu  sporządza się w liczbie 3 egzemplarzy (po jednym egzemplarzy dla stron postępowania oraz dodatkowo jeden egzemplarz dla Sądu). Wniosek winien być podpisany odręcznie przez osobę wnoszącą go. Do każdego wniosku należy załączyć się kopie wszelkich dokumentów związanych ze sprawą, a mianowicie dokument potwierdzający nabycie produktu lub zlecenie wykonania dzieła, potwierdzenie dokonania należnej płatności za nabyty produkt lub za realizacje zlecenia wykonania dzieła, dokumenty potwierdzające zgłoszenie reklamacji oraz wszelkie pisma – odpowiedzi stron postępowania w sprawie reklamacji. Wszystkie załączone dokumenty należy wymienić we wniosku (V. Załączniki).  W przypadku posługiwania się dokumentami sporządzonymi przez przedstawiciela prawnego (reprezentanta) do tych dokumentów należy załączyć udzielone pełnomocnictwo oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej przez przedstawiciela prawnego.

Istnieje możliwość złożenia wniosku: w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście lub w postaci elektronicznej po wcześniejszym odręcznym podpisaniu i zeskanowaniu w odpowiedniej ilości.

Ponadto do wniosku należy załączyć w jednym egzemplarzu wypełniony i podpisany w miejscu podpisu wnioskodawcy (reprezentanta) zapis na sąd polubowny. Zapis należy podpisać odręcznie i przekazać do tut. Sądu oryginał dokumentu.

Informujemy, że zarówno wniosek jak i Zapis na Sąd Polubowny powinien zawierać: oznaczenie strony przeciwnej sporu – przedsiębiorcy zgodne z aktualnym dokumentem rejestrowym (wpisem do KRS/ CEIDG) oraz tytuł prawny odnoszący się do przedmiotu sporu (np. umowa kupna ……… lub umowa o dzielo  nr….. z dnia …… opłacona kwotą w wysokości…).

Jednocześnie informuję, że aby stały sąd polubowny uzyskał legitymację do działania niezbędne jest wyrażenie zgody przez drugą stronę sporu tj. przedsiębiorcę.

Formularz wniosku oraz zapisu  znajduje się na stronie w zakładce „Stały Sąd Polubowny”.

Print Friendly, PDF & Email