Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Polsce jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

W rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa została wpisana pod nr 6.

Dane kontaktowe:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. M. Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk
tel. (58) 341-08-77
fax (58) 341-87-83
strona www: https://ihgd.pl
adres poczty elektronicznej: sekretariat@ihgd.pl

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiot uprawniony umieszcza adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Link: Internetowe rozstrzyganie sporów


Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

 • są pracownikami Inspekcji Handlowej i spełniają warunki wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1014) tj. posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jak również posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz ogólną znajomość prawa, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących praw konsumentów.
 • Działają w sposób niezależny i bezstronny. W tym celu:są upoważnione na okres pięciu lat przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia niniejszych postępowań,
  – nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli,
  – są wynagradzane z budżetu państwa, a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowania, jakie prowadzą,
  – mogą zostać pozbawione funkcji tj. może im zostać cofnięte upoważnienie wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek wskazanych w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, a więc w sytuacjach gdy: dopuszczą się rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji, zostaną skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w przypadku choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań oraz wskutek złożenia rezygnacji.
  Ponadto osoby te:
  – mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia swoim przełożonym okoliczności, które mogą wpłynąć na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu,
  – są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Inspekcja Handlowa jest podmiotem samodzielnym i niezależnym. Nie jest członkiem w sieciach podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.

Inspekcja Handlowa jest właściwa w przypadku sporów konsumenckich wynikających ze sprzedaży towarów oraz usług, dla których nie zastrzeżono innych właściwych podmiotów rozwiązujących te spory.
Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzajach spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr jest dostępny na stronach Urzędu: www.uokik.gov.pl oraz: www.polubowne.uokik.gov.pl.

Inspekcja Handlowa jest właściwa w sprawach sporów przeciwko przedsiębiorcom mającym siedzibę w Polsce.

Inspekcja Handlowa odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji.

Inspekcja Handlowa może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:

 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postpowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • spor jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,
 • wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych,
 • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważane zakłócenie działania Inspekcji.

Inspekcja Handlowa prowadzi postępowania dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668, ze zm.). Ponadto znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1014).

Postępowanie przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej. W niektórych sytuacjach wymagana jest obecność stron postępowania lub ich pełnomocników.

Językiem, w jakim można składać wnioski o wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz językiem, w jakim prowadzone są postępowania jest język polski.

W przypadku zaistnienia sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, gdy przemawia za tym charakter sprawy Inspekcja Handlowa podejmuje działania mające na celu rozwiązanie tego sporu. Postępowanie podejmowane jest na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Wniosek o wszczęcie postępowania sporu konsumenckiego w wersji papierowej można doręczyć na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres e-mail: sekretariat@ihgd.pl. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Inspekcji Handlowej w Gdańsku: https://ihgd.pl/. Wnioskodawca powinien przed złożeniem wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego podjąć próbę kontaktu z drugą stroną, na przykład złożyć reklamację i bezpośrednio rozwiązać spór. Próba ta powinna być podjęta przed upływem jednego roku od dnia złożenia wniosku o wszczęcie postępowania. Inspekcja Handlowa podejmując działania umożliwia zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu albo przedstawia stronom propozycje rozwiązania sporu. Zbliżenie stanowisk stron polega na ułatwieniu kontaktu stronom i wsparciu stron w komunikacji przez osobę trzecią, bez przesądzania, kto ma rację. Przykładem takiej formy polubownego rozwiązywania sporu jest mediacja. Przedstawienie stronom rozwiązania jest poprzedzone zapoznaniem się osoby trzeciej z zaistniałym problemem. Przedstawiona propozycja jest prawnie niewiążąca, strony mają prawo się z nią nie zgodzić i do niej nie zastosować.

Strony maja prawo wycofać się z postępowania w każdym jego stadium.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego jest nieodpłatne dla konsumentów oraz przedsiębiorców.

Wynik postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Inspekcja Handlowa przedstawia stronom w terminie 90 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku sporów szczególnie skomplikowanych termin 90 dni może być przedłużony; o każdym przedłużeniu terminu Inspekcja Handlowa jest obowiązana zawiadomić strony, wskazując przewidywany termin zakończenia postępowania. Datą zakończenia postępowania jest dzień sporządzenia protokołu z przebiegu postępowania; protokół jest niezwłocznie doręczany stronom.
Średni czas trwania postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Inspekcji Handlowej w Gdańsku wyniósł w 2017 roku 37 dni.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz jego ustalenia nie mają wiążącego charakteru. Dotychczasowa praktyka organu Inspekcji Handlowej pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków strony postępowania realizują podjęte uzgodnienia.

Inspekcja Handlowa nie dokonuje procentowych analiz udziału przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania.

Print Friendly, PDF & Email