Deklaracja dostępności serwisu internetowego.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ihgd.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.09.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Oświadczenie sporządzono dnia 30.10.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację uaktualniono dnia: 29.12.2022 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) określają wymagania dla projektantów i programistów dotyczące poprawy dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych. Serwis internetowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku jest zgodny z tym standardem. 

Dostępne opcje dla osób niepełnosprawnych to:

  • powiększanie rozmiaru tekstu,
  • zmniejszanie rozmiaru tekstu,
  • wersja w skali odcieni szarości,
  • wersja kontrastowa strony,
  • kontrast negatywny strony,
  • jasne tło,
  • podkreślenie linków,
  • czytelniejsza czcionka tytułów.

Wybór powyższych wariantów jest możliwy po kliknięciu w niebieską ikonę opcji dostępności która znajduje się zawsze w lewym górnym rogu strony (dostępne również w wersji mobilnej strony).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Janusz Karbowski – informatyk, adres poczty elektronicznej janusz.karbowski@ihgd.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 3410877. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Konopnickiej 4. Przy schodach od wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Sekretariat znajduje się po prawej stronie w korytarzu na parterze.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przy schodach. W budynku nie ma windy.

W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu za budynkiem przy ul. M. Konopnickiej 4 wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku zainstalowano pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”


DOKUMENTY:

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku na lata 2021-2025

Print Friendly, PDF & Email