Kierownictwo

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Elżbieta Łobacz
 

Do zadań i kompetencji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

 1. Reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz oraz sprawowanie ogólnego kierownictwa, a także nadzoru nad realizacją jego zadań i kompetencji realizowanych przez Zastępcę, Dyrektora Delegatury oraz kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy Inspektoratu;
 2. Zatwierdzanie:
  a) planów pracy kontrolnej komórek organizacyjnych Inspektoratu,
  b) rocznego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Inspektoratu,
  c) półrocznego planu kontroli wewnętrznej Inspektoratu,
  d) rocznego planu zatrudnienia i wynagrodzeń Inspektoratu;
 3. Dysponowanie środkami budżetowymi w ramach obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym rocznego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Inspektoratu;
 4. Wydawanie decyzji i postanowień oraz aktów prawa wewnętrznego;
 5. Udzielanie pracownikom upoważnień do: przeprowadzania kontroli, prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz do wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień, a także do reprezentowania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora przed organami ścigania i sądami;
 6. Kierowanie wniosków o ukaranie, postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia, postanowień o umorzeniu dochodzenia, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, aktów oskarżenia oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania;
 7. Ustalanie dla kierowników komórek organizacyjnych oraz zatwierdzanie dla pozostałych pracowników Inspektoratu indywidualnych zakresów czynności;

Pomorski Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i formalno–prawny oraz organizacyjny nad pracą:

 1. Zastępcy,
 2. Wydziału Prawno-Organizacyjnego,
 3. Wydziału Budżetowo-Administracyjnego,
 4. Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw,
 5. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 6. Samodzielnego stanowiska pracy ds. pracowniczych,
 7. Inspektora Ochrony Danych,
 8. Rzecznika prasowego,
 9. Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomorski Wojewódzki Inspektor sprawuje nadzór w zakresie działalności administracyjnej Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku oraz Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku, a także Przewodniczącego tego Sądu.


 
Z-ca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
 
 
Do kompetencji i obowiązków służbowych Zastępcy w szczególności należy:
 1. Reprezentowanie na zewnątrz Inspektoratu w przedmiocie nadzorowanych przez niego spraw;
 2. Organizowanie, koordynowanie kontroli oraz działań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ochrony konsumentów przez podległe komórki organizacyjne Inspektoratu, a także sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich działalnością;
 3. Sprawowanie nadzoru w formie weryfikacji akt kontroli w zakresie prawidłowości stosowania przez inspektorów kontroli aktualnych krajowych i wspólnotowych aktów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące uprawnień kontrolnych Inspekcji Handlowej, a także postępowania mandatowego oraz przeprowadzanie okresowych kontroli w wydziałach, w zakresie realizacji nadzoru przez poszczególnych kierowników tych komórek nad pracą inspektorów w terenie i prawidłowości przeprowadzonego postępowania kontrolnego i mandatowego, a także czynami o charakterze korupcyjnym;
 4. Sprawowanie wewnętrznej kontroli funkcjonalnej w zakresie weryfikacji materiałów z pracy i działalności bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych pod względem formalno-prawnym i merytorycznym,
 5. Monitorowanie na bieżąco stopnia wykonania planów pracy kontrolnej Inspektoratu, w tym kwartalnych założeń do programów i metodyk kontroli z zakresu działania podległych komórek kontrolnych;
 6. Opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie w ramach doskonalenia form pracy kontrolnej podległych komórek organizacyjnych;
 7. Inicjowanie sporządzania oraz nadzór i kontrola pod względem merytorycznym i formalno – prawnym terminowości i rzetelności opracowanych zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych;
 8. Odbywanie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, z pracownikami podległego pionu:
  a) narad pokontrolnych podsumowujących wykonanie: kontroli bieżących i zleconych przez Prezesa UOKiK-u, Wojewodę i Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz wynikających z planów pracy kontrolnej Inspektoratu, w tym prawidłowości realizacji przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne tematyk i metodyk kontroli,
  b) szkoleń tematycznych w zakresie wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w pracy komórek organizacyjnych w toku realizacji kontroli wewnętrznej zarówno funkcjonalnej jak i instytucjonalnej;
 9. Podpisywanie z upoważnienia lub w zastępstwie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora upoważnień do: przeprowadzenia kontroli, w tym urzędowej kontroli żywności oraz poleceń wyjazdów służbowych, a także podejmowanie, wydawanie oraz podpisywanie decyzji, postanowień, dokumentów i korespondencji w jego imieniu;
 10. Kierowanie wystąpień pokontrolnych lub informacji do jednostek kontrolowanych lub organów nadrzędnych tych jednostek oraz innych organów kontrolnych w sprawach nie zastrzeżonych dla Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora;

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i formalno-prawny oraz organizacyjny nad pracą:

 1. Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich;
 2. Wydziału Kontroli Handlu i Usług;
 3. Delegatury w Słupsku.

 
Dyrektor Delegatury w Słupsku
Joanna Zielińska
 
Kieruje działalnością Delegatury w zakresie powierzonych spraw (wynikających z Regulaminu organizacyjnego WIIH w Gdańsku).
 

 
Główny Księgowy
Dorota Wojciechowska-Ghaemi
 
Realizuje zadania finansowo-księgowe Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.
Print Friendly, PDF & Email