Zakres działalności

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Obszar Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku obejmuje województwo pomorskie. W ramach Inspektoratu działa Delegatura w Słupsku.

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku obejmuje swoim zasięgiem:

Miasta:
Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Powiaty:
pucki, wejherowski, kartuski, kościerski, chojnicki, gdański (z siedzbą w Pruszczu Gdańskim), tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski.

Delegatura w Słupsku obejmuje swoim zasięgiem powiaty:

Miasto:
Słupsk

Powiaty:
bytowski, człuchowski, lęborski, słupski.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1668, ze zm.) do zadań Inspekcji Handlowej należy:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w zakresie oznakowania i zafałszowań oraz kontrola usług (kontrola ta nie obejmuje jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych u producentów – kompetencja Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych i używek – kompetencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynarii),
 • podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach o ujawnione w czasie prowadzenia kontroli przestępstwa (Inspekcja Handlowa w tym zakresie może wnosić i popierać oskarżenie przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu uproszczonym).

Inspekcja Handlowa może kontrolować:

 • placówki handlu detalicznego,
 • jednostki handlu hurtowego,
 • producentów artykułów przemysłowych,
 • placówki gastronomiczne – restauracje, puby, kawiarnie itp.,
 • przedsiębiorstwa i zakłady świadczące usługi dla ludności.

Z obszaru działań Inspekcji Handlowej wyłączono:

 • usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
 • ubezpieczenia oraz działalność ubezpieczeniową,
 • przedsiębiorców produkujących paliwa,
 • przedsiębiorców produkujących energię lub prowadzących hurtowy i detaliczny handel,
 • banki i prowadzoną przez nie działalność,
 • usługi pośrednictwa finansowego,
 • usługi informatyczne,
 • usługi w zakresie edukacji,
 • usługi naukowo-badawcze,
 • usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości.
Print Friendly, PDF & Email