Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za 2023 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823), Inspekcja Handlowa ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z działalności wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR.

 1. Informacja o liczbie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które wpłynęły do podmiotu uprawnionego oraz wskazanie ich przedmiotu.
  Do podmiotu uprawnionego wpłynęło 448 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wnioski składane były przez konsumentów.
  Większość – 274 wniosków dotyczyło produktów przemysłowych. w tym: obuwia – 105, odzieży – 31, mebli – 19, artykułów motoryzacyjnych – 4, sprzętu komputerowego – 3, sprzętu rtv i agd – 38, galanterii – 7, zabawek – 1, innych towarów nieskategoryzowanych – 66.
  Ponadto wnioski dotyczyły usług – 174 sprawy, w tym: fryzjerskich i kosmetycznych – 1, pralniczych – 1. remontowo-budowlanych – 9, innych – 163.

 2. Informacja o powtarzających się lub istotnych problemach, które prowadzą do sporów konsumenckich, do której mogą być dołączone zalecenia dotyczące unikania lub rozwiązywania takich problemów.
  Do powtarzających się problemów, które prowadziły do powstawania sporów konsumenckich należały przede wszystkim: nieuwzględnianie przez przedsiębiorców reklamacji składanych przez konsumentów w trybie rękojmi i braku zgodności towaru z umową. Dotyczyło to transakcji dokonywanych w sklepach stacjonarnych, jak i na odległość. Konsumenci bardzo często wskazywali na niewłaściwą jakość towarów branży przemysłowej, przede wszystkim obuwia, odzieży, sprzętu rtv i agd, jak też informowali o nierzetelności oraz stronniczości przedsiębiorców przy rozpatrywaniu reklamacji.
  Ponadto bardzo duża liczba wniosków dotyczyła braku terminowego zwracania konsumentom kwot pobrań przez przedsiębiorcę zajmującego się pośrednictwem w wysyłaniu przesyłek.

 3. Informacja o procentowym udziale sporów, których rozpatrzenia podmiot uprawniony odmówił, w stosunku do liczby złożonych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz procentowym udziale poszczególnych rodzajów przesłanek takiej odmowy.

  Odmówiono rozpatrzenia sporów w stosunku do liczby złożonych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w 6 sprawach (1,33 % wszystkich wniosków) z uwagi na przedmiot sporu wykraczający poza kategorie sporów objętych właściwością Inspekcji Handlowej.

 4. Informacja o procentowym udziale postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które zakończono przed osiągnięciem wyniku, w stosunku do liczby wszczętych postępowań, a także powody takiego zakończenia, o ile są znane.

  Zakończono przed osiągnięciem wyników 90 spraw, co stanowiło 20,08 % wszystkich wniosków, w tym:
  37 spraw (8,25 % wszystkich wniosków) przekazano zgodnie z właściwością miejscową do innego WIIH;
  16 spraw (3,57 % wszystkich wniosków) zostało wycofanych przez konsumentów;
  – w 35 sprawach (7,81 % wszystkich wniosków) druga strona sporu (przedsiębiorca) odmówiła wzięcia udziału w postępowaniu;
  – w 1 sprawie (0,22 % wszystkich wniosków) konsument nie zgodził się na propozycję przedsiębiorcy;
  1 sprawa (0,22 % wszystkich wniosków) złożona przez konsumenta zawierała braki formalne.

 5. Określenie średniego czasu trwania postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Średni czas trwania postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku do dnia zakończenia sprawy, tj. dnia sporządzenia protokołu z przebiegu tego postępowania wyniósł 36 dni.

 6. Informacja o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań albo informację, że podmiot uprawniony nie prowadzi takich analiz.

  Nie są prowadzone analizy dotyczące procentowego udziału przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w stosunku do liczby wszczętych postępowań. Jednakże z posiadanych danych wynika, że strony stosowały się do wyników postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 7. Informacja o współpracy podmiotów w ramach sieci podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych, jeżeli podmiot uprawniony należy do takiej sieci.
  Podmiot uprawniony nie należy do sieci podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.
  Nie odnotowano wniosku, który byłby przekazany z lub do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Print Friendly, PDF & Email