33 Światowy Dzień Konsumenta. Inspekcja Handlowa w Gdańsku w ochronie interesów i praw konsumentów.

33 Światowy Dzień Konsumenta. Inspekcja Handlowa w Gdańsku w ochronie interesów i praw konsumentów.

W dniu 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta.

Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 r. w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy`ego, wygłoszonego w 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta.

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Instytucjonalnie ochrona konsumentów w Polsce jest zadaniem wielu podmiotów administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, które łącznie stanowią system pozarządowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution), tzw. ADR.

Konsumenci w Polsce dysponują szerokim wyborem podmiotów, do których mogą się zwrócić o bezpłatną poradę prawną. Instytucje konsumenckie, to:

  • powiatowi / miejscy rzecznicy konsumentów,
  • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
  • Federacja Konsumentów,
  • Europejskie Centrum Konsumenckie.

Wśród organów administracji rządowej na czołowe miejsce wysuwają się organu Inspekcji Handlowej jako horyzontalne podmioty ADR, tj. podmioty właściwe w tych sprawach, dla których nie utworzono sektorowo właściwego ADR.

Inspekcja Handlowa w Gdańsku realizuje zadania w tym zakresie w formie:

  • poradnictwa konsumenckiego i instruktaży dla przedsiębiorców,
  • pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w dwóch formach – mediacji (postępowa umożliwiającego zbliżenie stanowisk sporu między konsumentem a przedsiębiorcą oraz koncyliacji (przedstawienia stronom sporu konsumenckiego propozycji rozwiązania sporu),
  • działalności Stałego Sądu Polubownego przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej oraz jego Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku.

Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich

W ubiegłym roku pracownicy Inspekcji Handlowej w Gdańsku udzielili łącznie 4671 porad i instruktaży, z czego 4203 porad zostało udzielonych konsumentom, a 468 przedsiębiorcom. Najczęstszym tematem tych informacji były przede wszystkim zagadnienia związane z instytucjami chroniącymi konsumentów, tj. rękojmią i gwarancją.

Efektem tej działalności jest wzrost świadomości prawnej konsumentów i przedsiębiorców. Prowadzona przez pracowników Inspektoratu edukacja konsumencka powoduje zmniejszenie ilości skarg kierowanych przez konsumentów na przedsiębiorców oraz zmniejszenie ilości wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

W 2023 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku wpłynęło 448 wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Do powtarzających się problemów, które prowadziły do powstania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą należało przede wszystkim nieuwzględnianie reklamacji składanych przez konsumentów z tytułu rękojmi i brak zgodności towaru z umową. Dotyczyło to transakcji dokonywanych w sklepach stacjonarnych, jak i na odległość. Konsumenci bardzo często wskazywali na niewłaściwą jakość towarów branży przemysłowej i informowali o stronniczości przedsiębiorców przy rozpatrywaniu reklamacji. Znacząca część wniosków dotyczyła braku terminowego zwracania konsumentom kwot pobrań przez przedsiębiorcę zajmującego się pośrednictwem w wysyłaniu paczek.

Wnioski były składane wyłącznie przez konsumentów. Zachęcamy konsumentów, a także przedsiębiorców do korzystania z tej formy rozstrzygania nieporozumień przy zawieraniu umów sprzedaży towaru, o dzieło, czy też zlecenia. Wnioski można składać w formach: pisemnej – osobiście, listownie, elektronicznie. Druki i wszelkie dane są dostępne na naszej stronie internetowej.

STAŁY SĄD POLUBOWNY W GDAŃSKU I JEGO OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W SŁUPSKU.

Inną formą rozwiązywania sporów konsumenckich są postępowania prowadzone przez Sąd działający przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. I tak w roku poprzednim do tego sądu wpłynęło 70 wniosków o rozpoznanie sprawy.
W postępowaniu wstępnym zakończono 7 spraw ugodami, a 3 ugody zawarto w postępowaniu sądowym. W 2 sprawach sąd wydał wyroki zarządzające na rzecz konsumentów.

Warto podkreślić, iż postępowania przed Stałym Sądem Polubownym są szybkie – mniej sformalizowane niż przed sądem powszechnym oraz bezpłatne – za wyjątkiem obciążenia kosztami opinii biegłego przez stronę przegrywającą spór. Wyroki tego Sądu mają moc prawną, tożsamą z wyrokami sądów powszechnych.

Wszelkie informacje o Sądzie są również dostępne na naszej stronie internetowej.


W imieniu Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, pracowników Inspektoratu i własnym, w Światowym Dniu Konsumenta chciałbym życzyć wszystkim konsumentom wyłącznie udanych zakupów, jak najmniejszej ilości sporów z przedsiębiorcami, a także rzetelnych sprzedawców i usługodawców.

Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Waldemar Kołodziejczyk

Print Friendly, PDF & Email