Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy – Główny Księgowy do spraw: prowadzenia spraw finansowych oraz planowania, organizowania i nadzorowania pracy Wydziału – Wydział Budżetowo-Administracyjny.

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy – Główny Księgowy do spraw: prowadzenia spraw finansowych oraz planowania, organizowania i nadzorowania pracy Wydziału – Wydział Budżetowo-Administracyjny

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów / kandydatki na stanowisko:
Główny Księgowy
do spraw: prowadzenia spraw finansowych oraz planowania, organizowania i nadzorowania pracy Wydziału

Wydział Budżetowo-Administracyjny

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

Ogłoszenie nr 133977 / 20.02.2024 r.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi rachunkowość jednostki w zakresie gospodarki finansowo-majątkowej,
 • na bieżąco dysponuje środkami pieniężnymi w celu zapewnienia: terminowej wypłaty wynagrodzeń i innych wypłat wynikających z przepisów szczególnych, spłaty zobowiązań, prawidłowej realizacji zawartych umów, zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych,
 • prowadzi kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewnienia realizacji wstępnej, bieżącej i następnej kontroli legalności przedkładanych do księgowania i księgowanych dokumentów,
 • opracowuje roczny planu dochodów i wydatków oraz sporządza sprawozdania i analizy ich wykonania w celu prawidłowej realizacji planu finansowego do wysokości otrzymanych środków,
 • na bieżąco analizuje i ocenia pracę podległych pracowników oraz rozlicza dodatkowo zlecane zadania.

KOGO POSZUKUJEMY?

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie: średniespełnianie jednego z niżej wymienionych kryteriów koniecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270, ze zm.):
  a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
  b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
  c) być wpisanym/ą do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących zasad rachunkowości,
 • posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
 • posiadanie umiejętności samodzielnego myślenia, kojarzenia i analizowania faktów, wyszukiwania, analizowania i stosowania przepisów, argumentowania, negocjacji,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • posiadanie umiejętności organizowania, koordynowania oraz nadzorowania pracy podległych pracowników,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. FK, Kadry i Płace, Płatnik, Trezor, NBP)

CO OFERUJEMY?

 • miejsce do odświeżenia się,
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20%, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

DOSTĘPNOŚĆ:

 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY:

 • praca w biurze przy komputerze 8 godzin dziennie,
 • zagrożenie korupcją,
 • stres związany z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Biuro znajduje się na drugim piętrze budynku bez windy.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich),
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert,
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert,
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 8600 zł brutto.

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

APLIKUJ DO: 1 MARCA 2024 r.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 133977” na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku ul. Marii Konopnickiej 4

80-240 Gdańsk
sekretariat – pokój numer 9

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58) 341-08-77.

Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2024 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: iod@ihgd.pl, adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk,
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji,
 • Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Print Friendly, PDF & Email