Jakość mięsa, produktów mięsnych i przetworów mięsnych w sklepach na terenie Pomorza budzi zastrzeżenia.

W ostatnim okresie czasu pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeprowadzili 8 kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi oraz 2 kontrole pod kątem oferowania artykułów mięsnych zepsutych.

Kontrolą objęto 10 placówek, w tym 1 hurtownię, 6 sklepów sieci handlowych, 3 placówki zakwalifikowane do pozostałych sklepów.

Nieprawidłowości stwierdzono w 9 placówkach, tj. w hurtowni, w 6 sklepach sieci handlowych oraz w 2 pozostałych placówkach.

Zakwestionowano 81 partii (78,6%) o wartości 5427,19 zł, tj:
• 20 partii o wartości 925,03 zł z uwagi na upływ daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia,
• 21 partii o wartości 2674,13 zł z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie,
• 7 partii o wartości 408,13 zł z uwagi na wady jakościowe,
• 38 partii o wartości 1419,90 zł z uwagi na wady organoleptyczne – zepsucie.

Nieprawidłowości w zakresie oznakowania i jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych polegały na:
• braku podania w miejscu sprzedaży nazwy albo imienia i nazwiska producenta, kraju pochodzenia mięsa, kraju, w którym dokonano uboju oraz podziału mięsa,
• braku podania w przetworach mięsnych wykazu składników z uwzględnieniem substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji,
• podania informacji pismem utrudniającym ich odczytanie, umieszczenie nieprawidłowej nazwy producenta,
• podania informacji sprzecznych,
• braku podania jednostek miary w stosowanej informacji o wartości odżywczej,
• braku nazwy mięsa i przetworów mięsnych,
• podania wyższej zawartości tłuszczu na opakowaniach przetworów mięsnych w stosunku do ustalonej w trakcie badań laboratoryjnych,
• oferowania produktów mięsnych z niższą zawartością mięsa cielęco-wołowego w stosunku do deklaracji producenta, np. deklaracja producenta 7%, a rzeczywista wartość 2,5%.

Stwierdzono także wady organoleptyczne, które polegały na wprowadzeniu do obrotu luzem i wyłożonych w ladach chłodniczych mięsa i wędlin, przetworów mięsnych zepsutych, tj. artykułów mokrych z lepką powierzchnią, noszących naloty pleśni, o kolorze białym lub zielonym, zapachu nieświeżym – świadczącym o trwałym procesie psucia. Było to bardzo wiele wyrobów, np.: kiełbasa krakowska, kaszanka bydgoska, ogonówka staropolska, pasztet wędzony, polędwica sopocka, polędwica drobiowa, boczek wędzony, filet indyczy, szyje wędzone indycze, jałowcowa podwędzana, kiełbasa zwyczajna drobiowa, kiełbasa myśliwska, szynka drobiowa i inne.

Ustalenia dały podstawę do:
• wydania 2 decyzji administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych w łącznej wysokości 6.000 zł,
• skierowania 2 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. wprowadzania do obrotu środków spożywczych zepsutych w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
• nałożenia 3 mandatów karnych o łącznej wysokości grzywien 950 zł,
• wycofania z obrotu towarów po upływie oznaczonego terminu przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości,
• skierowania wystąpień pokontrolnych do producentów z żądaniem wyjaśnienia stwierdzonych niezgodności z deklaracją, nieprawidłowego oznakowania oraz do Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych o oferowaniu przetworów mięsnych przeterminowanych.

Stwierdzone uchybienia wskazują, że przedsiębiorcy nadal nie posiadają należytej wiedzy na temat wymogów prawnych w zakresie oznakowania wyrobów, umieszczania informacji o towarach oferowanych luzem, a także z chęci większego zysku oferują wyroby i przetwory mięsne po obróbce, polegającej na ich myciu w celu usunięcia oznak zepsucia. W tym ostatnim aspekcie istotną rolę odgrywa współpraca konsumentów z organem kontroli.
Ogólnopolski raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat wyników kontroli mięsa i przetworów mięsnych pod kątem ujawniania zafałszowań ukaże się na stronie internetowej urzędu w grudniu bieżącego roku, przed świętami Bożego Narodzenia.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
p.o. Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: po@ihgd.pl

Pobierz artykuł w PDF:
Artykuł – Jakość mięsa, produktów mięsnych i przetworów mięsnych w sklepach na terenie Pomorza budzi zastrzeżenia

Print Friendly, PDF & Email