Światowy Dzień Konsumenta. Inspekcja Handlowa w Gdańsku w ochronie interesów i praw konsumentów.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku prowadzi różnorodne działania, których celem jest ochrona interesów i praw konsumentów, tj.:

  • poradnictwo konsumenckie i instruktaże dla przedsiębiorców,
  • pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w dwóch formach:
  • mediacji – postępowania umożliwiającego zbliżenie stanowisk stron sporu między konsumentem a przedsiębiorcą,
  • koncyliacji – przedstawienie stronom sporu konsumenckiego propozycji rozwiązania sporu.
  • sądownictwo polubowne, poprzez działalność Stałego Sądu Polubownego przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej oraz jego Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku.

PORADNICTWO KONSUMENCKIE

Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich

W ubiegłym roku pracownicy Inspekcji Handlowej w Gdańsku udzielili łącznie 5017 porad i instruktaży, z czego 4572 porad zostało udzielonych konsumentom, a 455 przedsiębiorcom. Najczęstszym tematem tych informacji były przede wszystkim zagadnienia związane z instytucjami chroniącymi konsumentów, tj. rękojmią i gwarancją.

Efektem tej działalności jest wzrost świadomości prawnej konsumentów i przedsiębiorców. Prowadzona przez pracowników Inspektoratu edukacja konsumencka powoduje zmniejszenie ilości skarg kierowanych przez konsumentów na przedsiębiorców oraz zmniejszenie ilości wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

W 2022 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku wpłynęło 287 wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Do powtarzających się problemów, które prowadziły do powstania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą należało przede wszystkim nieuwzględnianie reklamacji składanych przez konsumentów z tytułu rękojmi. Dotyczyło to transakcji dokonywanych w sklepach stacjonarnych, jak i na odległość. Konsumenci bardzo często wskazywali na niewłaściwą jakość towarów branży przemysłowej i informowali o stronniczości przedsiębiorców przy rozpatrywaniu reklamacji. Do pojawiających się problemów należało także nienależyte i nieterminowe wykonywanie umów przez przedsiębiorców.

Wnioski były składane wyłącznie przez konsumentów. Zachęcamy konsumentów, a także przedsiębiorców do korzystania z tej formy rozstrzygania nieporozumień przy zawieraniu umów sprzedaży towaru, o dzieło, czy też zlecenia. Wnioski można składać w formach: pisemnej – osobiście, listownie, elektronicznie. Druki i wszelkie dane są dostępne na naszej stronie internetowej.

STAŁY SĄD POLUBOWNY W GDAŃSKU I JEGO OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W SŁUPSKU.

Inną formą rozwiązywania sporów konsumenckich są postępowania prowadzone przez Sąd działający przy Dyrektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. I tak w roku poprzednim do tego sądu wpłynęły 74 wnioski o rozpoznanie sprawy.
W postępowaniu wstępnym zakończono 14 spraw ugodami oraz również 1 ugodą w postępowaniu sądowym. W 5 sprawach sąd wydał wyroki.

Warto podkreślić, iż postępowania przed Stałym Sądem Polubownym są szybkie – mniej sformalizowane niż przed sądem powszechnym oraz bezpłatne – za wyjątkiem obciążenia kosztami opinii biegłego przez stronę przegrywającą spór. Wyroki tego Sądu mają moc prawną, tożsamą z wyrokami sądów powszechnych.

Wszelkie informacje o Sądzie są również dostępne na naszej stronie internetowej.


W imieniu Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, pracowników Inspektoratu i własnym, w Światowym Dniu Konsumenta chciałbym życzyć wszystkim konsumentom wyłącznie udanych zakupów, jak najmniejszej ilości sporów z przedsiębiorcami, a także rzetelnych sprzedawców i usługodawców.

Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Waldemar Kołodziejczyk

Print Friendly, PDF & Email