Niepokojące wyniki kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych na terenie województwa pomorskiego.

Niepokojące wyniki kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych na terenie województwa pomorskiego

W sezonie letnim kontrolą objęto 17 placówek gastronomicznych na terenie województwa pomorskiego, w takich miejscowościach, jak: Łeba, Ustka, Rowy, Sopot, Przodkowo, Kczewo, Małkowo, Wyczechowo, Borkowo.

Nieprawidłowości ujawniono w 15 podmiotach prowadzących działalność gastronomiczną (88% skontrolowanych).

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów
w zakresie funkcjonowania usług gastronomicznych, tj.:

 • rzetelności obsługi,
 • legalności prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prawidłowości przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów,
 • przestrzegania przepisów ustaw:
 • o miarach
 • o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • o podatku akcyzowym.

Nieprawidłowości polegały na:

 • oszustwie konsumentów – w 5 przypadkach poprzez zawyżenie należności za zakupione w trakcie zakupu kontrolnego smażonej ryby, od 10% do 20% niedowagi, kwoty zawyżone od 8,28 zł do 17,56 zł.

Przyczyną było zaniżenie gramatury sprzedawanych ryb (niedowaga) w stosunku do deklaracji zamieszczonej na paragonie lub w karcie, menu,

 • oszustwie konsumentów w 2 przypadkach co do rodzaju produktu wchodzącego w skład zestawu, np. użyto do sałatki sera sałatkowo-kanapkowego Favita zamiast Feta oraz co do gatunku sprzedanej ryby – zamiast Soli podano Limandę żółtopłetwą.

Powyższe czyny stanowiły wykroczenia z art. 134 §1 kw.

 • posługiwaniu się w 6 przypadkach przyrządami pomiarowymi bez ważnej cechy legalizacji lub z nieaktualną cechą legalizacji lub w jednym przypadku – posługiwanie się wagą typu domowego,
 • naruszeniu w 13 placówkach gastronomicznych przepisów dot. przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów, w zakresie nieprawidłowej i niekompletnej informacji o ilości potrawy do której odnosi się cena (braku gramatur lub pojemności) oraz określeniu ilości potrawy do której odnosiła się cena w sposób niejednoznaczny, np. poprzez wskazanie zakresu wagi od 200 g do 450 g,
 • nie uwidocznieniu w 2 przypadkach informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

 • w 13 przypadkach zostały wszczęte postępowania administracyjne celem nałożenia kar pieniężnych z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. W 4 przypadkach zakończono już postępowania i nałożono kary pieniężne na łączną kwotę 3000 zł,
 • do sądów rejonowych skierowanych zostanie 7 wniosków o ukaranie w sprawie popełnienia wykroczeń dot. oszustwa konsumenckiego,
 • w ramach postępowania mandatowego ukarano 7 osób, wymierzając im kary grzywny na łączną kwotę 1350 zł.

Przeprowadzone kontrole ujawniły znaczną ilość nieprawidłowości naruszających interesy konsumentów.

Wynikają one z lekceważącego podejścia przedsiębiorców do obowiązującego prawa czy też niedostatecznej znajomości przez nich obowiązujących przepisów prawa.

Najczęściej powtarzającą się nieprawidłowością było nieuwidocznienie w kartach menu (cennikach) ilości nominalnej wyrobów kulinarnych i napojów, co stwierdzono w 76% skontrolowanych placówek.

Kontrole w powyższym temacie nadal trwają.


Waldemar Kołodziejczyk

Rzecznik Prasowy
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej w Gdańsku
email: waldemar.kolodziejczyk@ihgd.pl
tel.: 502-255-765

 

Print Friendly, PDF & Email