Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeznaczył do sprzedaży, jako majątek zbędny, następujący składnik majątku ruchomego: samochód osobowy marki Fiat ALBEA 1,4.

I. INFORMACJE TECHNICZNE:

 1. rok produkcji: 2006,
 2. przebieg: 400801 km,
 3. kolor: bordowy,
 4. samochód ma następujące uszkodzenia techniczne: zmatowienie lakieru, ślady naprawy blacharsko-lakierniczej.

SAMOCHÓD  POSIADA AKTUALNE BADANIE TECHNICZNE

II. INFORMACJE PROCEDURALNE:

 1. Samochód zostanie sprzedany z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa,  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998),
  w aukcji ustnej oraz internetowej.
 2. Aukcja zostanie rozstrzygnięta na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną.
 3. Cena wg cen rynkowych.
 4. Oferty należy składać drogą mailową na adres: sekretariat@ihgd.pl lub w siedzibie Inspektoratu pokój nr 9 do dnia 01.08.2022 r.
 5. Oferta winna zawierać:
 • imię , nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
 1. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych ofert zakupu, tj. oferujących taką samą najwyższą ceną nabycia, zostanie ponownie przeprowadzona aukcja internetowa.
 2. Oferta jest wiążąca 30 dni.
 3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawiadomienia o wygranej ofercie.
 4. Pojazd można obejrzeć na posesji przy ul. Konopnickiej 4 w Gdańsku-Wrzeszczu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Naczelnikiem Wydziału Budżetowo-Administracyjnego p. Ewą Madej, nr tel. (058) 341-53-37, e-mail: ewa.madej@ihgd.pl.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wskazanym w umowie.
 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 7. Inspektorat zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz umieszczono na stronie internetowej WIIH i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15.07.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email