Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy – inspektor ds. kontroli i obsługi administracyjnej.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów / kandydatki na stanowisko:
inspektor ds. kontroli i obsługi administracyjnej w Wydziale Kontroli Handlu i Usług.

Ogłoszenie nr 83475 / 27.08.2021

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

Osoba na tym stanowisku:

 • realizuje zadania z wykorzystaniem posiadanych upoważnień, wynikających z zakresu kontroli,
 • opracowuje dokumentację kontrolną i pokontrolną,
 • pobiera próby do badań laboratoryjnych,
 • przygotowuje sprawozdania i propozycje pism kierowanych do innych organów,
 • prowadzi ewidencję upoważnień do kontroli, akt kontroli, druków ścisłej ewidencji, pism wychodzących i odpowiedzi,
 • gromadzi dokumentację i przygotowuje wnioski do sądów.

KOGO POSZUKUJEMY?

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie: średnie,
 • umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia i stosowania w praktyce,
 • dyspozycyjność – praca w terenie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze,
 • prawo jazdy kat. B.

CO OFERUJEMY?

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • miejsce do odświeżenia się,
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

DOSTĘPNOŚĆ:

 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY:

 • praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca kontrolna w terenie,
 • stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
 • zagrożenie korupcją,
 • biura Wydziału znajdują się na pierwszym piętrze budynku bez windy.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich),
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert,
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert,
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.

Pracę możesz rozpocząć od: 01.10.2021 r.

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi.

APLIKUJ DO: 10 września 2021 r.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 83475” na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku ul. Marii Konopnickiej 4

80-240 Gdańsk
sekretariat – pokój numer 9

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58) 341-08-77.

Dokumenty należy złożyć do: 10.09.2021 r.
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem,

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: , adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk iod@ihgd.pl,
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
  archiwizacji,
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Print Friendly, PDF & Email