Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeznaczył do sprzedaży, jako majątek zbędny, następujący składnik majątku ruchomego: samochód osobowy marki Fiat ALBEA 1,4.

I. INFORMACJE TECHNICZNE:
1) rok produkcji: 2007
2) przebieg: 252216 km
3) kolor: niebieski
4) samochód ma następujące uszkodzenia techniczne: zmatowienie lakieru, ślady naprawy blacharsko-lakierniczej
Samochód nie posiada aktualnego badania technicznego.

II. INFORMACJE PROCEDURALNE:
1. Samochód zostanie sprzedany z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), w aukcji internetowej.
2. Aukcja zostanie rozstrzygnięta na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną .
3. Cena wg cen rynkowych
4. Oferty należy składać drogą mailową na adres : sekretariat@ihgd.pl do dnia 07.08.2020 r.
5. Oferta winna zawierać:
– imię , nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
6. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych ofert zakupu, tj. oferujących taką samą najwyższą ceną nabycia, zostanie ponownie przeprowadzona aukcja internetowa.
7. Oferta jest wiążąca 30 dni.
8. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawiadomienia o wygranej ofercie
9. Pojazd można obejrzeć na posesji przy ul. Konopnickiej 4 w Gdańsku -Wrzeszczu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Naczelnikiem Wydziału Budżetowo-Administracyjnego p. Ewą Madej,
nr tel. 058/341-53-37 e-mail: ewa.madej@ihgd.pl
10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wskazanym w umowie.
11.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
12. Inspektorat zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń, umieszczono na stronie internetowej Inspektoratu w dniu 30.07.2020 r.

Print Friendly, PDF & Email