Procedura oceny towaru – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/515

Najważniejsze informacje dot. procedury oceny towaru na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

Informacje dotyczące zasady wzajemnego uznawania oraz informacje dotyczące oceny towarów.

Dane kontaktowe do osób/komórek organizacyjnych w Inspektoracie zajmujących się procedurą oceny wraz z numerem telefonu, adresem e-mail.

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

tel. 58 341 53 70

e-mail: wydzial.nr@ihgd.pl

Termin do dokonania oceny towaru.

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. (art. 35 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Przepisy, które regulują sprzedaż danego towaru na terytorium Polski.

a)      Kotły na paliwo stałe

b)      Paliwa ciekłe

c)      Biopaliwa ciekłe

d)     Gaz skroplony LPG

e)      Sprężony gaz ziemny

f)       Paliwa stałe

Informacje w jakich językach, innych niż polski, można kontaktować się z Inspektoratem.

Z Inspektoratem można kontaktować się w języku polskim lub angielskim. Jednak językiem urzędowym jest język polski i w tym języku toczy się postępowanie administracyjne.

Print Friendly, PDF & Email