Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie zmiany zasad przyjmowania interesantów – wznowienie bezpośredniej obsługi petentów.

Szanowni Państwo,

W związku z kolejnym etapem odmrażania pracy administracji publicznej od dnia 25 maja 2020 r. wprowadza się w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku i jego Delegaturze w Słupsku możliwość bezpośredniego przyjmowania interesantów w zakresie niezbędnych zadań do zapewnienia pomocy obywatelom – składania osobiście:

  • skarg i wniosków,
  • wniosków po pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich,
  • wniosków o rozpoznanie sprawy przez Stały Sąd Polubowny w Gdańsku oraz jego Ośrodek Zamiejscowy w Słupsku.

Nadal utrzymywane są zasady, iż interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu w Gdańsku telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w godzinach pracy Inspektoratu od poniedziałku do piątku od 715 do 1515 a także w poniedziałek do godz. 1700 i w środę do godz. 1800, natomiast w Delegaturze w Słupsku w godzinach od 730 do 1530, a także w poniedziałek do godz. 1700 i w środę do godz. 1800.

Ponadto interesanci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

Istnieje także możliwość osobistej wizyty w Inspektoracie lub Delegaturze w Słupsku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie z pracownikiem Urzędu.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób uczestniczących w rozprawie w Stałym Sądzie Polubownym w Gdańsku oraz jego Ośrodku Zamiejscowym w Słupsku.

Załatwianie spraw interesantów odbywa się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Stosownie do zmieniających się przepisów prawa i wytycznych Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Inspekcji Pracy czy też Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, przewiduję znoszenie obostrzeń w zakresie funkcjonowania Inspektoratu, w miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej. O wszelkich zmianach będę informował na informacyjnej stronie internetowej Urzędu (www.ihgd.pl) oraz na wejściu do budynku Urzędu i jego Delegatury w Słupsku.

Jacek Teodorczyk
Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej

Print Friendly, PDF & Email