Niepokojące wyniki kontroli u pomorskich przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

  • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii do której obiekt został zaszeregowany,
  • wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne, określone odrębnymi przepisami.

Na rynku występują następujące rodzaje obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, campingi, domy wycieczkowe, pensjonaty, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, schroniska szkolne i inne obiekty.

Obiekty te powinny być zaszeregowane do poszczególnych rodzajów i kategorii, a ich ewidencję prowadzi właściwy miejscowo marszałek województwa.

W związku z licznymi nieprawidłowościami ustalonymi podczas kontroli w latach ubiegłych u pomorskich przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w zakresie ich legalności i rzetelności, na wniosek Wojewody Pomorskiego, Inspekcja Handlowa w Gdańsku ponowiła kontrole w powyższym temacie w II kwartale 2019 r.

Kontrolą objęto 16 obiektów hotelarskich w następujących miejscowościach: Krynica Morska, Gdańsk, Sopot, Kwidzyń, Słupsk, Człuchów, Ustka, Rowy.

Nieprawidłowości stwierdzono w 13 kontrolowanych obiektach (tj. w 81% przeprowadzonych kontroli):

  • 1 przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  • 1 przedsiębiorca nie zgłosił obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
  • 12 przedsiębiorców świadcząc usługi hotelarskie używało nazw rodzajowych hotel, pensjonat – w oznaczeniu obiektu na tablicach reklamowych i na stronach internetowych bez posiadania decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju.
  • w 1 obiekcie przedsiębiorca używał nazwy hotelik, które to oznaczenie mogło wprowadzić w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • w 1 obiekcie nie dopełniono obowiązku wyłożenia lub wywieszenia cen noclegów.

W toku działań kontrolnych przedsiębiorcy usuwali ujawnione uchybienia, bądź zobowiązali się do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych w przypadku uwidocznienia nieprawidłowych nazw obiektów hotelarskich na innych stronach, tj. informacyjnych bądź rezerwacyjnych niż własne, np.: www.odkryjpomorze.pl, www.booking.com, www.trivago.pl i innych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

  • nałożono 13 kar grzywien w drodze mandatów karnych o łącznej wysokości 4750 zł,
  • we wszystkich przypadkach ujawnionych nieprawidłowości postawiono żądanie o usunięcie oznaczeń obiektów niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

Ujawnione nieprawidłowości, w szczególności polegające na nieuprawnionym stosowaniu nazwy „hotel”, „pensjonat” bądź bezprawnym używaniu nazwy „hotelik” w oznakowaniu obiektów świadczących usługi hotelarskie, mają charakter nieuczciwych praktyk rynkowych, naruszając podstawowe prawo konsumenta do uzyskania rzetelnej informacji.

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w dobie dominującego, elektronicznego  sposobu rezerwacji i zakupu usług hotelarskich przez konsumentów, nie zawsze na podstawie informacji zgodnych ze stanem faktycznym uwidocznionym na stronach internetowych podmiotów świadczących usługi hotelarskie

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410877 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: waldemar.kolodziejczyk@ihgd.pl
Print Friendly, PDF & Email