Inspekcja Handlowa w Gdańsku w ochronie interesów i praw konsumentów.

Oprócz podstawowej formy działalności Inspekcji Handlowej jaką jest prowadzenie postępowań kontrolnych, realizując zadania ustawowe Inspekcja podejmuje działania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w formach:
mediacji – postępowanie umożliwiające zbliżenie stanowisk stron sporu,
koncyliacji – przedstawienie stronom przez koncyliatora propozycji rozwiązania sporu,
działania w zakresie poradnictwa dotyczącego praw i obowiązków konsumentów,
prowadzenie Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku i jego Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku.

W ubiegłym roku do Inspektoratu wpłynęły 624 wnioski o pozasądowe rozwiązywanie sporu konsumenckiego. Wnioski były składane wyłącznie przez konsumentów. Przeprowadzono 520 postępowań w tym zakresie.

W wyniku podjętych działań pozytywnie rozstrzygnięto dla konsumenta 350 spraw, natomiast 170 spraw zakończyło się negatywnie. Pozostałe sprawy są w trakcie realizacji lub przekazano innym właściwym organom. Ilość złożonych wniosków, a także wysoka efektywność podejmowanych działań (67,3% sporów cywilnoprawnych zostało zakończonych polubownie) świadczą o zaufaniu konsumentów i przedsiębiorców do tych form załatwiania spraw, jak i profesjonalizmie pracowników Urzędu.

W 2019 r. pracownicy Inspekcji Handlowej w Gdańsku udzielili pisemnie, telefonicznie i osobiście 7892 porad i instruktaży, z czego 6629 porad zostało udzielonych konsumentom, a 1263 instruktaży udzielono przedsiębiorcom.

Przedmiotem udzielonych porad i instruktaży były przede wszystkim zagadnienia związane z rękojmią i gwarancją. Efektem tej działalności był wzrost wiedzy konsumenckiej, zarówno konsumentów jak
i przedsiębiorców.

Inną dostępną formą pomocy konsumentom lub przedsiębiorcom jest możliwość poddania sprawy pod rozstrzygnięcie Stałemu Sądowi Polubownemu przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej lub jego Ośrodkowi Zamiejscowemu w Słupsku. Sąd jest właściwy w sprawach o prawa majątkowe wynikające z zawartych przez konsumentów z przedsiębiorcami umów cywilno-prawnych o nieograniczonej wartości sporu. Przed tym Sądem, każda ze stron może mieć pełnomocnika (nie musi być nim adwokat, czy radca prawny). Należy zaznaczyć, że złożenie wniosku oraz dokonanie zapisu na sąd polubowny jest bezpłatne. Wyrok tego Sądu ma moc wyroku sądów powszechnych po uzyskaniu klauzuli wykonalności. W ciągu 14 dni od jego ogłoszenia przesyła się go stronom wraz
z uzasadnieniem. Koszty postępowania w przypadku uczestnictwa biegłego (rzeczoznawcy) ponosi strona, która sprawę przegrała.

W 2019 r. do ww. Sądu wpłynęło łącznie 186 wniosków o rozpoznanie spraw. Wnioski o rozpoznanie spraw dotyczyły przede wszystkim dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi od sprzedawców.

Ugodami zakończyło się 57 spraw, w 3 sprawach wydane zostały wyroki. Pozostałe sprawy są w toku, lub przedsiębiorcy nie dokonali zapisów na sąd polubowny.

Print Friendly, PDF & Email