15 marca 2020 r. – 58 Światowy Dzień Konsumenta.

Ochrona interesów konsumenta ma bardzo długa tradycję, a początki jej rozwoju to druga połowa XIX wieku. Pierwsza na świecie organizacja konsumencka o nazwie „Liga Konsumentów” powstała
w Nowym Jorku w 1891 r.

Światowy Dzień Konsumenta obchodzimy 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 r. John. F. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumenta do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa
i reprezentacji. Problem ten został również dostrzeżony przez organizację Narodów Zjednoczonych poprzez przyjęcie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r. – wytyczne w sprawie ochrony konsumentów.

Instytucjonalnie ochrona konsumentów w Polsce jest zadaniem wielu podmiotów administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, które łącznie stanowią system pozarządowego rozwiązywania sporów konsumenckich, Alternative Dispute Resolution – Alternatywne Rozwiązywanie Sporu, tzw. ADR.

Wśród organów administracji rządowej, na czołowe miejsce wysuwają się organy Inspekcji Handlowej jako horyzontalne podmioty ADR, tj. podmioty właściwe w tych sprawach, dla których nie utworzono sektorowo właściwego ADR.

Do zadań Inspekcji w omawianym zakresie należy rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w przedmiocie umów sprzedaży towarów i świadczenia usług, np.: w branży turystycznej, deweloperskiej i innych branż.

Inspekcja Handlowa realizuje powyższe zadania w formie:

  • mediacji i koncyliacji,
  • rozpoznawania wniosków przez Stałe Sądy Polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.

W sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych właściwy jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego rozpatruje Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Spory z zakładami ubezpieczeń, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych rozstrzyga Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

W przypadku usług przewozu koleją konsument może swoje roszczenia zgłosić do Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest właściwy w sprawach roszczeń pasażerów w stosunku do przewoźników lotniczych.

Na szczeblu samorządowym problematyką ochrony praw i interesów konsumentów zajmują się powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów.

Organizacje pozarządowe, to: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Aquila.

W przypadku zawierania umów konsumenckich o charakterze międzynarodowym, czyli w sporach transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE, Norwegii lub Islandii bezpłatnej pomocy udzieli Europejskie Centrum Konsumenckie w Warszawie.

Reasumując, system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ma charakter wielopłaszczyznowy o dużym stopniu specjalizacji branżowej.

Na szczycie tego systemu stoi urząd centralny, tj. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Dyrekcja Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz jego pracownicy życzą wszystkim konsumentom tylko udanych zakupów, jak najmniejszej ilości reklamacji, rzetelnych usługodawców.

Print Friendly, PDF & Email