Inspekcja Handlowa w Gdańsku w ochronie interesów i praw konsumentów.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku prowadzi różnorodne działania, których celem jest strzeżenie interesów i praw konsumentów., tj.:

  • prowadzi poradnictwo konsumenckie i instruktaże dla przedsiębiorców,
  • pozasądowe postępowania w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich w formach:
    mediacji – postępowanie umożliwiające zbliżenie stanowisk stron sporu między konsumentem a przedsiębiorcą,
    koncyliacji – przedstawienie stronom sporu konsumenckiego propozycji rozwiązywania sporu.
  • sądownictwo polubowne poprzez działalność Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej oraz jego Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku.


PORADNICTWO KONSUMENCKIE.

W ubiegłym roku pracownicy Inspekcji Handlowej w Gdańsku udzielili łącznie 11147 porad i instruktaży, z czego 9393 porady zostały udzielone konsumentom, a 1754 instruktaży zostało udzielonych przedsiębiorcom.
Najczęstszym tematem tych informacji były przede wszystkim zagadnienia związane z instytucjami chroniącymi konsumentów: rękojmią i gwarancją.
Efektem tej działalności jest wzrost świadomości prawnej konsumentów i przedsiębiorców. Prowadzone równocześnie akcje edukacyjne spowodowały zmniejszenie ilości nieprawidłowości w obrocie handlowym.


POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH.

W 2017 r. do Inspektoratu w Gdańsku wpłynęło 657 wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.
Wnioski składane były jedynie przez konsumentów, przedsiębiorcy takich wniosków nie składali. Zachęcamy podmioty gospodarcze do skorzystania z tej prawnej możliwości. W wyniku podjętych działań, 373 sprawy zostały załatwione polubownie, natomiast 195 postępowań nie doprowadziło do zawarcia ugody.
Pozostałe sprawy są w trakcie załatwiania lub przekazano do innych właściwych rzeczowo instytucji.
Nieodpłatne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich są szybkim, efektywnym instrumentem rozpatrywania konfliktów między konsumentem a sprzedawcą towarów i usług.


STAŁY SĄD POLUBOWNY W GDAŃSKU i JEGO OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W SŁUPSKU.

Inną formą rozwiązywania sporów konsumenckich są postępowania prowadzone przez Sąd działający przy Dyrektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku.
I tak, w roku poprzednim do tego sądu wpłynęło 258 wniosków o rozpoznanie spraw. Dotyczyły one głównie artykułów przemysłowych, w tym obuwia, odzieży, sprzętu elektronicznego, sprzętu RTV i AGD, mebli, a nawet wymiany samochodu na nowy z tytułu jego wad i innych produktów.
Większość spraw, tj. 111 zakończyła się zawarciem ugody.
Warto podkreślić, iż postępowania przed Stałym Sądem Polubownym są szybkie – mniej sformalizowane niż przed sądem powszechnym oraz bezpłatne – za wyjątkiem obciążenia kosztami opinii biegłego. Wyroki tego Sądu mają moc prawną tożsamą z wyrokami sądów powszechnych.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: waldemar.kolodziejczyk@ihgd.pl

 

Print Friendly, PDF & Email