Nadal nieprawidłowości przy uwidacznianiu cen towarów i usług.

W III kwartale 2016 r. Inspekcja Handlowa w Gdańsku sprawdzała na terenie województwa pomorskiego przekazywanie przez przedsiębiorców konsumentom informacji o cenach towarów i usług.

Zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług, każdy przedsiębiorca detaliczny ma obowiązek uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Ponadto, w przypadku obniżki ceny, uwidacznia się także informacje o przyczynie wprowadzenia obniżki.

Kontrolą objęto 23 placówki handlowe i usługowe, w tym: 19 sklepów detalicznych, 3 lokale gastronomiczne i 1 punkt usługowy. Nieprawidłowości stwierdzono w 15 placówkach, co stanowiło 65% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Polegały one na:
• niedopełnieniu obowiązku uwidaczniania cen,
• niedopełnieniu obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych,
• braku określenia ilości oferowanych potraw,
• niezgodności ceny uwidocznionej przy towarze z ceną zakodowaną w kasie fiskalnej,
• braku podania przyczyn obniżki towaru.

Ogółem sprawdzono około 10.000 towarów oferowanych do sprzedaży.

Przykładowo, w dwóch sklepach znanej sieci dyskontowej, stwierdzono:
• nieuwidocznienie cen przy 23 rodzajach towarów,
• nieuwidocznienie cen jednostkowych przy 156 rodzajach towarów,
• niepodanie przyczyny obniżki w odniesieniu do 8 rodzajów towarów.

W wyniku ujawnienia powyższych nieprawidłowości wszczęto 15 postępowań administracyjnych celem wydania decyzji administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie regulacji prawnych dotyczących obowiązku uwidaczniania cen.

Ponadto, w wyniku postawionych żądań, przedsiębiorcy niezwłocznie usuwali nieprawidłowości.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
p.o. Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: po@ihgd.pl

 

Print Friendly, PDF & Email