15 marca 2019 r. – 57 Światowy Dzień Konsumenta. Prokonsumencka działalność Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

15 marca 2019 r. obchodzony jest już po raz 57 Światowy Dzień Konsumenta. Święto to stanowi doskonałą okazję do przybliżenia problematyki ochrony interesów i praw konsumenta. Instytucjonalnie tą problematyką zajmuje się szereg instytucji, w szczególności: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Stałe Sądy Polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Ubezpieczonych, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i inne organizacje.

Inspekcja Handlowa w Gdańsku realizując ustawowe zadania prowadzi działalność w zakresie:

 • pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • poradnictwa konsumenckiego,
 • prowadzenia Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku i jego Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
odbywa się w formie:

        • mediacji – postępowanie umożliwiające zbliżenie stanowisk stron sporu cywilno-prawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą,
        • koncyliacji – przedstawienie stronom sporu cywilno-prawnego przez koncyliatora (pracownika urzędu) propozycji rozwiązania sporu.

W ubiegłym roku do Wojewódzkiego Inspektoratu wpłynęły 683 wnioski o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. Wnioski były składane w większości przez konsumentów oraz przez przedsiębiorcę. W wyniku podjętych działań pozytywnie rozstrzygnięto dla konsumenta 404 sprawy, natomiast 173 sprawy zakończyły się negatywnie dla konsumenta. Pozostałe sprawy są w trakcie realizacji lub przekazano innym właściwym organom. Liczba złożonych wniosków, a także wysoka efektywność podejmowanych przez pracowników Inspektoratu działań, świadczą o zaufaniu konsumentów i przedsiębiorców do Urzędu.

Poradnictwo konsumenckie:

W 2018 r. pracownicy Inspekcji Handlowej w Gdańsku udzielili pisemnie, telefonicznie i osobiście łącznie 8915 porad i instruktaży, z czego 7296 porad zostało udzielonych konsumentom, a 1619 instruktaży zostało udzielonych przedsiębiorcom.

Efektem tej działalności był wzrost świadomości prawnej konsumentów i przedsiębiorców. Działalność ta przyczyniła się jednocześnie do zmniejszenia ilości nieprawidłowości w obrocie handlowym.

Stały Sąd Polubowny w Gdańsku i jego Ośrodek Zamiejscowy w Słupsku:

Inną formą rozwiązywania sporów konsumenckich są postępowania sądowe prowadzone przez Stały Sąd Polubowny w Gdańsku i jego Ośrodek Zamiejscowy w Słupsku działający przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Sąd ten jest właściwy w sprawach o prawa majątkowe wynikające z zawartych przez konsumentów z przedsiębiorcami umów cywilno-prawnych o nieograniczonej wartości sporu. Należy zaznaczyć, ze złożenie wniosku oraz dokonanie zapisu na sąd polubowny jest bezpłatne. Jedyną odpłatnością, którą ponosi strona w przypadku przegrania sporu są koszty opinii rzeczoznawców, jeżeli taki był powołany. Postępowanie przed stałym sądem polubownym jest znacznie mniej sformalizowane, niż w sądzie powszechnym, a wyroki i ugody zawarte przed tym sadem mają moc prawną orzeczeń sądów powszechnych.

I tak w ubiegłym roku do Sądu wpłynęło 196 wniosków o rozpoznanie spraw. Większość spraw – 77 zakończyła się ugodami przed Sądem, w 5 sprawach zostały wydane wyroki, w tym 2 wyroki zasądzające na rzecz konsumentów i 3 wyroki oddalające powództwa konsumentów.


Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zachęca do korzystania z ww. usług, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Niezbędne formularze druków dostępne są na naszej stronie internetowej.

Nadmieniam, iż w każdy poniedziałek do godz. 17.00 oraz w środę do godz. 18.00 można załatwiać sprawy konsumenckie, zarówno w siedzibie Inspektoratu jak i w Delegaturze w Słupsku.


W imieniu Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora, pracowników Inspektoratu i własnym, z okazji 57 Światowego Dnia Konsumenta chciałbym życzyć wszystkim konsumentom wyłącznie udanych zakupów, jak najmniejszej ilości reklamacji, a także rzetelnych usługodawców.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: waldemar.kolodziejczyk@ihgd.pl

Print Friendly, PDF & Email